ARTICOLUL 1 – TITLUL PROIECTULUI

Management performant în administrația publică din municipiul Vulcan

    1. TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Asistenţa comunitară nerambursabilă este asigurată din Fondul
Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă (POCA).

2. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului:

Consolidarea
capacității administrative a Unității
administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Vulcan, județul
Hunedoara pentru susținerea unui management performant prin
introducerea și utilizarea sistemelor ISO și
intrumentului CAF aplicabile administrației locale, în
concordanță cu ”
Planul
de acțiuni pentru implementarea etapizată a
managementului calității în autorități
și instituții publice 2016-2020”
.

Obiectivele
specifice ale proiectului:

OS1.
Implementarea
și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF
(
Cadrul
comun de autoevaluare a modului de funcționare a
instituțiilor publice)

la nivelul
UAT
Municipiul

Vulcan pentru creșterea performanței în
administrația publică locală și îmbunătățirea
serviciilor publice pentru comunitate.

OS2.
Implementarea și certificarea sistemului de management al
calității ISO 9001 în UAT Municipiul Vulcan pentru
o administrație publică eficientă, transparent și
adaptată nevoilor comunității locale.

OS3.
Dezvoltarea cunoștiințelor și abilităților
unui număr de 120 de persoane de la nivelul UAT Municipiul
Vulcan în vederea utilizării unui management al
calității și performaței la nivelul
autorității publice locale,

3. Rezultatele așteptate

Nr.
crt.

Detalii

1

Rezultat
program 2:
Sisteme
de management al performanței și calității
corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în
administrația publică locală
atins
prin
Rezultatatul
de proiect 1:
CAF
implementat la nivelul instituției UAT Municipiul Vulcan

2

Rezultat
program 2:
Sisteme
de management al performanței și calității
corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în
administrația publică locală
atins
prin
Rezultatul
de proiect 2
ISO
9001

implementat la nivelul instituției UAT Municipiul Vulcan

3

Rezultat
program 5:
Cunoștiințe
și abilități ale personalului din autoritățile
și instituțiile publice locale îmbunătățite,
în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate
de acest obiectiv specific
atins
prin
Rezultatul
de proiect 3
120
persoane instruite și certificate la nivelul instituției
UAT Municipiul Vulcan

4. Justificare

Nevoia
identificată:
Prezentul
proiect pentru
consolidarea
capacității administrative a Unității
administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Vulcan a fost elaborat
ca urmare a identificării necesității modernizării
administrației publice locale și îmbunătățirii

eficienței și eficacității serviciilor publice
furnizate de către aceasta, domeniul prioritar al Strategiei
Europa 2020. Problemele administrației publice și locale
din România au stat la baza la baza Strategiei Strategia
Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA)
2014 – 2020, menționându-se că ”România
are o capacitate redusă a administrației publice de a
elabora și de a pune în aplicare politici, care
afectează dezvoltarea globală a țării, mediul
de afaceri și capacitatea de investiții publice și
care, totodată, nu permite furnizarea unor servicii publice
de o calitate suficientă”. Mai mult, Poziția
serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea unui Acord de
parteneriat și a unor programe în România în
perioada 2014-2020 (PSC) menționează o administrație
publică ineficientă în România cu proceduri
greoaie ce afectează capacitatea de funcționare și
de investiții publice, lipsa de competențe de management
și coordonarea ineficientă a politicii strategice și
operaționale. Aceste aspecte se regăsesc în
administrațiile nationale și locale din țara
noastră. Strategia Programului Operațional Capacitate
Administrativă (POCA) arată că din 148 de economii
analizate, România se află pe locul 114 cu o
performanță slabă a instituțiilor, gradul de
sofisticare a mediului de afaceri (locul 101) și
infrastructura (locul 100).

În
acest context apare necesitatea consolidării capacității
administrative și gestionarea eficientă a resurselor
umane în administrațiile publice și locale din
Romania prin transarea unui cadru de funcționare în
direct corelare cu nevoile și cerințele beneficiarilor
serviciilor furnizate de administrația publică locală.
Începând cu perioada de preaderare, autoritățile
publice din România au fost încurajate să
utilizeze sistemele și instrumentele de management al
calității, în special a standardelor ISO și a
Cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare a
instituțiilor publice (CAF). Implementarea a fost, de cele
mai multe ori, voluntară, sistemele fiind implementate de
acele autorități publice locale care au înțeles
avantajele managementului calității: creșterea
eficienței și eficacității la nivelul
proceselor (gestionarea riguroasă a resurselor pe baza unor
proceduri de lucru, asigurarea transparenței la nivel intern
și extern, implementarea de mecanisme de consultare a
beneficiarilor și de monitorizare și evaluare a
satisfacției acestora), creșterea credibilității
autorităților și instituțiilor publice în
rândul beneficiarilor acestora, ca urmare a utilizării
de sisteme de management al calității; creșterea
satisfacției clienților/beneficiarilor serviciilor
(Stategia pentru Consolidarea administrației publice 2014 –
2020).

La
nivelul local se resimte lipsa unor sisteme și instrumente de
management al calității, precum și gradul scăzut
formare şi perfecţionare a funcţionarilor publici
şi a personalului contractual de conducere şi de
execuţie în domeniul managementul calității.
Problemele menționate afectează direct calitatea
administrației publice, precum și încrederea
cetățenilor în administrația publică
locală.
Ca
răspuns la nevoile prezentate mai sus, proiectul propune o
abordare integrată ce crește ca capacitatea
administrației locale de a optimiza procesele orientate către
beneficiar
prin
introducerea
instrumementelor
de management al performanței și calității CAF
si ISO, formarea personalului angajat și a aleșilor
local în domeniul managementului calității, precum
și prin utilizarea diferitelor canale de promovare pentru a
crește gradul de conștientizare a cetățenilor
cu privire la calitatea serviciilor oferite de UAT Municipiul
Vulcan.

Lipsa
resurselor materiale și nivelul scăzut al
conștientizării personalului de conducere și de
execuție cu privire la instrumentele de management al
performaței și calității CAF și ISO a
împiedicat utilizarea lor la nivelul UAT Municipiul Vulcan.
Necesitatea implementării acestui proiect se bazează pe
conștientizarea de către factorii decizionali a
importanței managementului calității la nivelul
autorității publice locale prin utilizarea
instrumentelor de management al calității și
dezvoltarea competențelor și abilităților
personalului astfel încât să asigure
implementarea managementului calității la nivelul
instituției. Proiectul răspunde la problemele
identificate prin c
onsolidarea
capacității administrative a Unității
administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Vulcan, asigurându-se
utilizatea sistemelor ISO și instrumentului CAF aplicabile
administrației locale și formarea personalului
responsabil de implementarea managementului calității.
Finanțarea din Fondul Social European (FSE) prin POCA
susține dezvoltarea capacității administratice
locale Vulcan.

Contribuția
la soluționarea problemelor identificate la nivelul grupului
ţintă.
Prin
intermediul acestui proiect, autoritatea locală Vulcan va fi
sprijinită să
introducă
două sisteme unitare de management al calității și
al performanței conform
Planului
de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea
implementării managementului calității

– CAF și ISO, astfel proiectul contribuie la realizarea
indicatorului de realizare 5S58
.
Instrumentul
de auto-evaluate CAF
 (Cadrul
comnun de Autoevaluare al modului de Functionare a institutiilor
publice) are un rol important prin

i
mplicarea
personalului din diferite direcții și servicii ce
realizeaza auto-evaluarea in identificarea domeniilor deficitare
unde trebuie sa se intervina precum si in propunerea de solutii
concrete pentru imbunatatirea și eficientizarea activitatii
in domeniile respective.
 Astfel,
prin facilitarea discuțiilor dintre angajații
diferitelor servicii și compartimente, vor fi identificate
soluții optime pentru
a
furniza servicii de calitate, pentru a satisface necesităţile
cetăţenilor, sau chiar pentru a simplifuca anumite
poceduri birocratice din interiorul și din afara instițuției
publice. În acelasi, prin prezentul proiect aparatul de
specialitate al Primarului urmărește certificarea și
utilizarea managementului calității ISO 9001 pentru a
răspunde prompt și eficient nevoilor părților
interesate, prin identificarea permanentă de surse/resurse
noi care să contribuie la o mai bună furnizare a
serviciilor oferite de administrație beneficiarilor.
Prin
formarea și certificarea a 120 de persoane (personal și
aleși locali UAT Vulcan) în domeniul managementului
calității și performanței, proiectul
contribuie la realizarea indicatorilor 5S62 și 5S23. Pe
termen lung, proiectul contribuie la creșterea abilității
autorității publice locale de a furniza în mod
consecvent servicii de calitate, adaptate nevoilor cetățenilor
și în concordanță cu reglementările
aplicabile printr-un management al calității performant.
Proiecte conține activități inovative în
domeniul managementului calității, realizând
cursuri de formare ce implică personal de execuție și
personal de conducere, ceea ce va duce la imbunătățirea
precesului de comunicare,
vor
intelege mai bine procesele organizatiei, ce implica angajamentul
ferm al managementului, definirea clara a responsabilitatilor, va
eficientiza procesele interne ale organizatiei.

Corespondența
și contribuția proiectului la obiectivul specific, la
rezultatele și la indicatorii POCA.
Proiectul
contribuie
la atingerea obiectivului general al POCA prin implementarea la
nivelul Municipiului Vulcan a două standarde/instrumente de
management al calității (CAF și ISO) aplicabile
administrației publice și dezvoltarea cunoștiințelor
și abilităților personalului în vederea
implementării

sistemului/instrumentului de management al calității.
Prin îndeplinirea celor două obiective menționate,
proiectul contribuie la atingerea

rezultatelor POCA ale proiectului, respectiv R2: 2 instrumemente
de management al performanței și calității CAF
si ISO implementate în Primăria Vulcan (îndeplinite
prin OS1 și OS 2) si R5:
120
persoane instruite și certificate la nivelul instituției
UAT Municipiul Vulcan

(îndeplinit prin OS 3).
Activitățile
implementate în cadrul proiectului contribuie semnificativ
la atingerea obiectivelor programului și a indicatorilor de
realizare si rezultat, în conformitate cu specificațiile
din Ghidul Solicitantului pentru CP 4/2017 și
cu
”Planul
de acțiuni pentru implementarea etapizată a
managementului calității în autorități
și instituții publice 2016-2020”
:
Implementarea
celor două sisteme unitare de management al calității
aplicabile administrației locale – CAF și ISO
contribuie la atingerea indicatorului POCA de rezultat 5S19 și
a indicatorului POCA de realizare 5S58. Participarea la activitati
de formare specifică și certificarea a 120 de persoane
din diferite direcții, servicii, compartimente și
birouri, aleși locali din Primăria Vulcan contribuie la
atingerea indicatorului POCA de rezultat 5S23 șia
indicatorului POCA de realizare 5S62. Implementarea acestui
proiect va contribui la alinierea UAT Municipiul Vulcan la
standardele naționale impuse de Strategia de consolidare a
administrațieo publice locale, de Planul de acțiune,
asigurând implementarea instrumentului CAF și a
standardului ISO 9001, precum și perfecționarea
resurselor umane implicate în implementarea sustenambilă
a managementului calității până în
decembrie 2018.

5. Grup țintă

Grupul
țintă este format din 120 persoane din UAT Vulcan,
astfel:

 • personal din UAT Vulcan
  (personal de conducere și execuție din diferite
  birouri, servicii și direcții);

 • aleși locali (consilieri
  locali, primari și viceprimari);

Grupul
țintă este relevant pentru atingerea obiectivelor
specifice ale prezentului proiect, depus de UAT Vulcan,
incadrându-se în cerințele Ghidului
Solicitantului aferent cererii de proiecte nr.CP4/2017.
Sprijinirea
autorităţilor și instituţiilor publice locale,
atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din
regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă
managementul calității în concordanţă cu
Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a
managementului calității în autorități
și instituții publice 2016-2020”;
Obiectivul
Specific 2.1: ”
Introducerea
de sisteme și standarde comune în administrația
publică locală ce optimizează procesele orientate
către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Proiectul este adresat administratiei publice locale din regiunea
mai puțin dezvoltata Vest, respectiv unitatii administrativ
teritoriale Municipiul Vulcan și personalului din
administrația publică locală Vulcan.

Grupul
țintă va fi selectat din rândul personalului din
administrația publică locală și aleșii
locali din Municipiul Vulcan pe baza unei metodologii de selectie
a participanților la procesul de formare. Analiza de nevoi de
formare realizată în cadrul activității 5 va
contribui la evaluarea necesităților de formare din
rândul personalului UAT Vulcan, analizând specificul
fiecărui departament. Metodologia de selecție se va
realiza cu respectarea principiului egalitatii de gen, egalitatii
de șanse si nediscriminării, asigurand in acelasi timp
prezenta la cursurile de formare a reprezentantilor tuturor
direcțiilor, serviciilor și birourile din cadrul UAT
Vulcan.

Formarea
unui număr de 120 persoane din personalul administratiei
publică locală răspunde nevoii de dezvoltare a
cunoștiințelor și abilităților
personalului din UAT Vulcan în domeniul managementului
calității.

6. Sustenabilitate

Sustenabilitatea
proiectului este asigurată prin consistența și
calitatea rezultatelor obținute în cadrul proiectului.
Identificarea
resurselor financiare și umane necesare continuării
proiectului și după finalizarea acestuia/Valorificarea
rezultatelor:

Dupa
finalizarea proiectului, cheltuielile legate de intretinerea
echipamentelor achiziționate, cursuri de formare profesionala
pentru personal vor fi sustinute de catre UAT Municipiul Vulcan.
Echipamentele achizitionate prin proiect vor fi utilizate de catre
echipa de implementare si in perioada de sustenabilitate pentru a
urmari realizarea activitatilor ce se doresc a fi continuate
precum si a realiza promovarea instrumentului CAF la nivelul altor
autorități.

Primaria va
asigura
și organiza resursele umane instituționale necesare
implementării sustenabile a managementului calității,
îndeplinind astfel termenul de finalizare sugerat în
Planul de actiune și va
aloca
personal
cu atribuții înscrise în fișa postului
privind implementarea managementului calității (fără
modificarea structurii organizatorice).

Valorificarea
proiectului va fi data și de cele 120 diplome obtinute de
catre personalul institutiei, de evolutia rezultatelor evaluarii
anuale a personalului precum si imbunatirea mangementului
calitatii la nivelul institutiei. UAT Municipiul Vulcan își
propune să-si imbunatateasca continuu calitatea serviciilor,
motiv pentru care, dupa incheierea proeictului, biroul Resurse
umane se va ocupa de gestiunea instrumentului CAF și ISO,
precum si de dezvoltarea abilitatilor personalului nou venit în
instituție, pe principiul că toți salariații
trebuie să fie formați pentru a livra servicii de
calitate și pentru a cunoaște exemple de bună
practică.
Rezultatele
proiectului vor putea fi multiplicate la diferite niveluri
:
local, regional, sectorial, național.
Materialele
informative vor putea fi transferate și către alte
autorități publice de la nivel local pentru a fi
conștientizați despre beneficiile implementării
starndardelor de calitate și instruirea specifică a
personalui prin finanțarea acordată. Rezultatele
obținute vor fi postate pe website-ul Primăriei Vulcan
si website-ul creart in cadrul proiectului – și fiecare
organizație sau instituție va avea acces la aceste
informații.

In
urma implementarii instrumentului CAF, se vor obtine informatii
pretioase legate de activitatea institutiei, de punctele forte,
punctele slabe, solutii ce pot rezolva problemele identificate și
nevoile instituției. Pe baza acestui feedback/analize se va
elabora un plan de actiune la nivel de institutie ce va fi
implementat in vederea eficientizarii modului de functionare al
institutiei evaluate. Astfel, planul de acțiuni derulat
pentru implementarea CAF poate fi utilizat și dezvoltat la
nivelul altor instituții locael.
Activitățile
și rezultatele obținute în cadrul proiectului pot
fi multiplicate sau transferate la alte niveluri, de exemplu prin
faptul că
o
dată implementat instrumentul CAF, primăria se poare
înscrie pe platforma europeana CAF
(http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191), care conține
informații privind organizațiile care utilizează
CAF – se pot organiza, astfel, acțiuni de promovare și
diseminare a bunelor practici, inovării, încurajarea
schimbului de experienţă și a networking-ului în
administrația publică.

ARTICOLUL 2 – 15.Relevanță

Proiectul
este relevant pentru obiectivul POCA 2014 – 2020
prin
implementarea la nivelul UAT Municipiul Vulcan a două
standarde/instrumente de management al calității (CAF și
ISO) aplicabile administrației publice și instruirea
specifică a personalului pentru
implementarea
sistemului/ instrumentului de management al calității.
Pe termen lung acestea vor contribui la crearea unei administrații
locale moderne, capabile să faciliteze dezvoltarea
socio-economică, prin intermediul unor servicii publice
competitive, resurse umane competente/profesionalizate,
contribuind astfel la implementarea măsurilor de reformă
și la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Proiectul
finanțat prin POCA este complementar cu POAT 2014 –
20120 – proiectul vizează instruirea personalului din
administrația publică locală, pe teme necesare
îndeplinirii atribuțiilor specifice ale acestora și
POAT vizează structuri ale administrației publice care
au calitatea de beneficiari ai FESI și are în vedere
instruirea pe temele orizontale sau specifice FESI.

Proiectul
este complementar cu POCU 2012 – 2020 deoarece ambele țin
cont de necesitatea integrării politicilor de mediu și
de schimbări climatice, dar și în ceea ce privește
formarea pe anumite teme, precum management strategic și
bugetar, politici publice, evaluare, monitorizare, etc. Cu POC
2014 – 2020 proiectul este complementar prin faptul că
susține utilizarea intrumentelor TIC în implementarea
proiectului, utilizarea diferitelor servicii online pentru
promovarea proiectului. În ceea ce privește alte
instrumente de finanțare disponibile, este asigurată
complementaritatea între POCA și pentru sistemul
judiciar, cum este cazul Mecanismului Financiar Norvegian
2009-2014 care finanțează un domeniu relevant, respectiv
Consolidarea
capacităţii în cadrul sistemului judiciar şi
a cooperării
.
Prezentul proiect vizează consolidarea capacității
administrative a UAT Municipiul Vulcan
.
A
cțiunile
întreprinse în cadrul proiectului sunt complementare
cu măsurile stabilite în
Planul
de acțiuni pentru implementarea etapizată a
managementului calității în autorități
și instituții publice 2016-2020”
:
Implementarea
de sisteme unitare de management al calității aplicabile
administrației publice, instrumentul CAF, standadizare ISO
9001, instruirea specifică pentru implementarea
sistemului/instrumentului de management al calității;
a
locarea
de
personal
cu atribuții înscrise în fișa postului
privind implementarea managementului calității (fără
modificarea structurii organizatorice)
;
promovarea standardelor și instrumentelor managementului
calității la nivelul autorității locale UAT
Municipiul Vulcan.

Nu
in ultimul rand, fără idei şi concepte, fără
creativitate şi deschidere, fără inovaţie în
general, administraţia nu se poate reforma. A forma, a atrage
şi a dezvolta capitalul uman nu este uşor, dar cu
siguranţă este cea mai realistă cale de modernizare
a administraţiei publice din România.

Din
acest punct de vedere este de mentionat „ Problema generală:
sistemul de formare pentru personalul din administraţia
publică nu are capacitatea de a asigura în mod
sustenabil şi coerent concordanţa dintre necesarul de
competenţe din administraţia publică şi
modalitatea de satisfacere a acestor nevoi.”
1

Strategii
relevante:

 • Strategia
  de Dezvoltare Locală în cadrul Mecanismului DLRC

 • Strategia
  Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014
  – 2020

 • Strategia
  Naţională privind Agenda Digitală pentru România
  2020

 • Strategia
  Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
  2014-2020

 • Strategia
  Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii
  Active și Protecția Persoanelor Vârstnice pentru
  perioada 2015-2020

 • Strategia
  Naţională privind Învățarea pe tot
  Parcursul Vieții

 • Strategia
  pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020

 • Strategia
  privind mai buna reglementare 2014

  2020 (SMBR)

 • Strategia
  Naţională de Competitivitate 2014-2020

 • Strategia
  Națională de Dezvoltare Durabilă

 • Strategia
  Națională de Dezvoltare Regională

 • Strategia
  de Comunicare pentru Instrumentele Structurale 2014-2020

 • Strategia
  de dezvoltare teritoriala a Romaniei

 • Recomandări
  Specifice de Țară 2014

 • Acord
  de Parteneriat 2014 – 2020

 • SCAP
  – Strategia pentru consolidarea administrației publice
  2014 – 2020

 • Strategia
  Europa 2020

Proiectul
contribuie
la atingerea obiectivului general al POCA 2014 – 2020 prin
implementarea la nivelul Primăriei Vulcan a două
standarde/instrumente de management al calității (CAF și
ISO) aplicabile administrației publice și instruirea
specifică a personalului pentru
implementarea
sistemului/ instrumentului de management al calității.
Pe termen lung acestea vor contribui la crearea unei administrații
locale moderne, capabile să faciliteze dezvoltarea
socio-economică, prin intermediul unor servicii publice
competitive, resurse umane competente/profesionalizate,
contribuind astfel la implementarea măsurilor de reformă
și la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Proiectul
susține Axa prioritara 2 POCA:

„Administrație
publică și sistem judiciar accesibile și
transparente”,
deoarece
prin activitățile sale, Activitatea 1 (implementare
instrument CAF), Activitatea 2 (implementare standard ISO 9001) si
Activitatea 3 (instruire specifică a personalului) se
urmărește implementarea unui management performant la
nivelul
UAT
Municipiul

Vulcan,
î
mbunatatirea
procesului decisional si consolidarea autonomiei publice locale

Proiectul
este în concordanță cu
Obiectivul
Specific 2.1 al POCA
Introducerea
de sisteme și standarde comune în administrația
publică locală ce optimizează procesele orientate
către beneficiari în concordanță cu SCAP”

deoarece urmărește
implementarea
unitară a managementului calității și
performanței ISO 9001 si CAF la nivelul
unităţii
administrativ-teritoriale Municipiul Vulcan și instruirea
personalului din cadrul prezentei autorități locale
pentru
sprijinirea
acțiunilor vizate de acest obiectiv general.

Proiectul
răspunde obiectivului general II propus prin Strategia pentru
consolidarea administrației publice 2014 – 2020 SCAP
”Implementarea
unui management performant în administrația publică”

prin implementarea celor două sisteme unitare de management
al calității CAF și ISO, în paralel cu
instruirea specifică a personalului din cadrul UAT Municipiul
Vulcan, până în 2020, cu scopul de a oferi
servicii de calitate, de a genera, gestiona și promova
schimbare în scopul dezvoltării.

Totodată,
proiectul umează recomandările

stabilite în
Planul
de acțiuni pentru implementarea etapizată a
managementului calității în autorități
și instituții publice 2016-2020”

prin facilitarea implementării ISO și CAF, instruirea
personalului și
alocarea
de
personal
cu atribuții înscrise în fișa postului
privind implementarea managementului calității (fără
modificarea structurii organizatorice).

Obiectivul
general al proiectului este în concordanță cu
Obiectivul tematic 11 din Politica de coeziune 2014 – 2020
(OT 11
Consolidarea
capacității instituționale a autorităților
publice și a părților interesate și eficiența
administrației publice)
,
abordând
provocarea 5
Administrația
și guvernarea
și
provocarea 2
Oamenii
și societatea

din Acordul de Parteneriat al României, prin acțiuni
specifice derulate la nivelul UAT Municipiul Vulcan:
implementarea
instrumentului de auto-evaluare de tip CAF 2013 la nivelul
primăriei, actualizarea și recertificarea standardului
ISO 9001 și pregătirea a 120 de persoane pentru o
administrație eficiență și competitivă.

Atingerea
obiectivelor strategiei Europa 2020,
pentru
o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii – proiectul prin intermediul finanțării
prin POCA FSE urmărește să creeze o administrație
publică locala modernă, capabilă să faciliteze
dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii
publice competitive. În cadrul proictului acestea vor fi
realizate prin implementarea CAF si ISO si printr-o instruire
specifica personalului din unitatea admisnitrativ-teritorială
vizată.

Acordul
de parteneriat și a programelor în România pentru
perioada 2014 – 2020 (Comisia Europeană). Pentru a
îndeplini obiectivul specific tematic ”Consolidarea
capacității instituționale și o administrație
publica eficienta” proiectul răspunde printr-o serie de
criterii: 1. ”dezoltarea unor sisteme de management al
calității” in acest caz ISO și CAF și 2.
”dezvoltarea de competențe la toate nivelurile”
prin intermediul programelor de formare pentru
formarea
specifica
a
personalului din UAT Municipiul Vulcan

pentru implementarea sistemului/instrumentului de management al
calității.

ARTICOLUL 3 – 16.Riscuri

Pe
parcursul implementării proiectului pot apărea
următoarele riscuri, care pot ingreuna implementarea
activitatilor:

 1. Volumul mare de muncă
  pentru angajatii UAT Vulcan care vor fi desemnati sa faca parte
  din echipa de management a proiectului, fie din cauza sarcinilor
  aferente fișei de post, fie din cauza altor proiecte

 2. Lipsa de interes a
  grupului-tintă față de activitățile de
  formare desfășurate în cadrul proiectului

 3. Apariția unor decalaje
  între momentul realizarii diferitelor cheltuieli si
  rambursarea cheltuielilor

 4. Nerespectarea de către
  operatorii economici selectați pentru realizarea diferitelor
  servicii in cadrul proiectului a prevederilor caietelor de
  sarcini

 5. Neincadrarea in perioadele de
  implementare aferente fiecarei activitati

 6. Modificarea legislatiei
  nationale cu efecte asupra derularii proiectului

 7. Neatingerea rezultatelor
  asteptate in cadrul proiectului

 8. Comunicarea
  ineficienta la nivelul echipei de management

Detaliere
riscuri:

Nr.
crt.

Risc
identificat

Măsuri
de atenuare ale riscului

1.

Volumul
mare de muncă pentru angajatii UAT Vulcan care vor fi
desemnati sa faca parte din echipa de management a proiectului,
fie din cauza sarcinilor aferente fișei de post, fie din
cauza altor proiecte

Se
va evita supraîncarcarea cu activități/ atributii
suplimentare pentru angajatii UAT Vulcan implicati in
implementarea proiectului, pe durata acestuia.

2.

Lipsa
de interes a grupului-tintă față de activitățile
de formare desfășurate în cadrul proiectului

Vor
fi realizate mai multe sesiuni de prezentare a cursurilor de
formare realizate in cadrul acestui proiect, importanta acestor
cursuri pentru dezvoltarea profesionala a angajatilor UAT Vulcan
și pentru imbunatatirea managementului calitatii la nivelul
UAT Vulcan. Metodelor utilizate in cadrul cursurilor de formare
realizate vor fi inovative ceea ce va contribui la atractivitatea
lor in randul grupului tinta. Prezenta grupului tinta la
activitatile de formare va fi atent monitorizata de asistentul
managerul proiect.

3.

Apariția
unor decalaje între momentul realizarii diferitelor
cheltuieli si rambursarea cheltuielilor

In
vederea atenuarii acestui risc se va aplica ordonanta 40/2014
privind sistemul cererilor de plata si a prefinantarii

4.

Nerespectarea
de către operatorii economici selectați pentru
realizarea diferitelor servicii in cadrul proiectului a
prevederilor caietelor de sarcini

Echipa
management a proiectului, in special expertul de achizitii, va
monitoriza atent, periodic, activitatile ce urmeaza sa le
desfasoare operatorii economici carora li s-au atribuit
contractele de furnizare/servicii, observand la timp eventualele
decalaje si propunand masuri pentru remedierea lor.

5.

Neincadrarea
in perioadele de implementare aferente fiecarei activitati

Realizarea
in cadrul graficului Gantt a unor termene care sa acopere
eventualele intarzieri si care sa nu afecteze implementarea
proiectului. In cazul in care aceste intarzieri sunt inevitabile,
va fi realizata un plan continand re-esalonarea realista a
activitatilor si transmiterea modificarii contractuale in cel mai
scurt timp posibil catre OI in vederea aprobarii.

6.

Modificarea
legislatiei nationale cu efecte asupra derularii proiectului

Consilierul
juridic va fi la curent si a se informa permanent de schimbarile
legislative si in cazul in care vor aparea modificari care
afecteaza derularea proiectului, va propune solutii pentru
implementarea corespunzatoare a proiectului in conformitate cu
noile reglementari.

7.

Neatingerea
rezultatelor asteptate in cadrul proiectului

Activitatile
proiectului vor fi monitorizate in mod constant pe tot parcursul
implementarii proiectului pe baza planului de monitorizare
elaborat in primele luni de implementare a proiectului. Managerul
de proiect va fi responsabil cu propunerea unor solutii de
remediere a eventualelor decalaje in contextul in care apar
probleme in atingerea rezultatelor.

8.

Comunicarea
ineficienta la nivelul echipei de management

Se
va dezvolta o metodologie de lucru in cadrul caruia vor fi
detaliate mijloacele de comunicare aferente proiectului. Membrii
echipei de proiect vor fi implicati in atingerea obiectivelor
proiectului, luand in considerare competentele lor; in acelasi
timp ei vor fi la curent cu toate aspectele importante aferente
implementarii prin comunicari periodice.

ARTICOLUL 4 – 17.Principii orizontale

17.1 Egalitate de șanse:

Egalitate de gen:

Asigurarea
egalitatii de gen la nivelul proiectului va fi o activitate
transversală, desfasurata pe toată durata de
implementare a proiectului şi la toate nivelurile, iar
managerul de va urmari aplicarea principiului egalitatii de gen la
nivelul tututor activitatilor proiectului. In cadrul
activitatatilor 2 si 3, mai precis in momentul realizarii analizei
institutionale in vederea implementării CAF si ISO 9001 vor
fi actualizate documentele strategice ale organizației astfel
incat să fie eliminate orice prevedere discriminatorie. In
activitatea de formare vor fi incluse module privind egalitatea de
sanse, nediscriminarea si egalitatea de gen. Prezentari privind
egalitatea de sanse vor fi incluse si in sesiunile de prezentarea
a activitatilor proiectului și in conferinta de prezentare a
rezultatelor proiectului. În faza de implementare a
proiectului respectarea egalitatii de gen va fi reflectată
încă din componența echipei de manageemnt a
proiectului și se va asigura un echilibru in ceea ce
priveste reprezentarea din punct de vedere al genului, promovand
in mod concret accesul femeii in activitati de conducere, asumarea
de responsabilitati complexe ce decurg din preluarea acestui rol
si remunerarea lor in acord cu volumul de munca. Principiul
egalității de șanse va fi luat în considerare
in momentul elaborării metodologiei de selecție a
grupului țintă. Echipa de management monitoriza pe tot
parcursul implementării proiectului acțiunile pentru
promovarea egalitatii de sanse, de gen si nediscriminarea.

Nediscriminare:

In
toate activitatile proiectului vor fi promovate principiile
egalitatii de sanse, nediscriminarii si respectarea diversitatii.
Pentru a asigura accesul egal la activitatile proiectului,
activitatile de informare se vor baza cu preponderenta pe
informarea directa a potentialilor beneficiari de catre expertii
de grup tinta, determinand scaderea probabilitatii ca anumite
grupuri de persoane sa fie private de informatie. Dezvoltarea
materialelor de curs se va face pornind de la principiul unei
utilizari cat mai facile si a unei adresabilitati largi, iar,
materialele de curs vor fi redactate utilizand un limbaj cat mai
accesibil si mai adecvat nivelului mediu de pregatire al
participantilor. In cadrul proiectului grupul tinta va fi informat
asupra formelor de discriminare ce se pot manifesta pe piata
muncii. Egalitatea de sanse se va asigura si in sfera achizitiilor
de servicii prin realizarea de proceduri transparente.

Accesare persoane cu dizabilități:

Echipa
de proiect se va asigura, pe toata perioada de implementare, ca
ofera servicii accesibile, flexibile si adaptate nevoilor
persoanelor cu dizabilitati ce vor face parte din grupul tinta.
Aceste persoane vor fi sprijinite sã-si dezvolte
abilitatile, sa-si dezvolte capacitatile de relationare si
socializare, sa-si dezvolte sentimentul utilitatii, al
apartenentei la un grup

17.
2 Dezvoltarea durabilă: 
Poluatorul plătește:

In vederea implementarii proiectului va fi realizata o metodologie de
lucru ce ia in calcul protectia mediul. Aceasta metodologie va
indeplini toate diligentelor pentru a preveni poluarea in oricare
forma a ei, dar si prin asigurarea respectarii prevederilor
Directivelor Parlamentului si Consiliului European ul/96/CE
privind deseurile de echipamente electrice si electronice,
transpusa in HG 448/2005 privind deseurile de echipamente
electrice si electronice, acestea fiind printre putinele surse
poluatoare in cadrul proiectului. Instituirea acestui principiu
asigura reflectarea in pretul produselor a costurilor de
productie, incluzand costurile asociate poluarii, degradarii
resurselor si prejudicierii mediului. Toti membrii echipei
proiectului vor instruiti legat de nerespectarea rigorilor de
minimizare a acţiunilor de imprimare pe suport de hârtie
– redusa la cantitatea obiectiv necesara – în
cadrul activitatilor din cadrul proiectului şi, de asemenea,
la utilizarea unui mesaj proenvironmental în fiecare
comunicare via e-mail realizata. Gradul de indeplinire a acestor
reglementari va fi monitorizat pe parcursul implementarii
proiectului. De asemenea, in cadrul activitatii de formare va fi
dezvoltat un modul privind dezvoltarea durabila, care va fi
dezbatut la inceputul fiecarui curs.

Protecția biodiversității:

Materiale
elaborat in cadrul proiectului (materiale de formare, informare,
promovare a proiectului) vor include mențiuni referitoare
protecția biodiversității. In cadrul tuturor
suporturilor de curs realizate in cadrul proiectului vor fi
prevazute module ce se refera la protectia si conservarea naturii,
gospodarirea resurselor naturale, protectia mediului, fiind
incurajata folosirea materialelor naturale, tradiţionale şi
a surselor de energie alternativă

Utilizarea eficientă a resurselor:

Proiectul
va urmari un plan de dezvoltare durabila,care se va axa pe
nivelurile: a) economic – dezvoltarea durabila la nivelul
proiectului se va atinge pe plan contabil prin eficientizarea
cheltuielilor si incadrarea in bugetul alocat proiectului;b)
ecologic, dezvoltarea durabila este sprijinita prin colectarea si
depunerea la centre specializate a tuturor materialelor
reciclabile (hartie,plastic,sticla,cartuse de imprimanta,toner)
dar si achizitionarea de echipamente cu nivel redus de poluare. Se
va lua in considerare dezideratul Europa 2020 de crestere
durabila, reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera,
reducerea CO2, etc. Dezvoltarea durabila si protectia mediului va
fi oglindita si in materialele cu care vor fi realizate
materialele promotionale din cadrul campaniei de informare.
Acestea vor contine si un semn distinct care sa aminteasca despre
dorinta si nevoia de protectie a mediului. Echipamentele utilizate
in cadrul activitatilor proiectului vor fi eco-friendly sau se vor
gasi produse care sa respecte principiile ecologiei si protectiei
mediului. Vor fi economice ca si consum energetic. In cadrul
activitatilor de informare si de promovare a actiunilor
proiectului vor fi in permanenta afirmate obiectivele orizontale,
cel de dezvoltare durabila fiind implicit atins prin cresterea
gradului de constientizare si prin asigurarea unei calitati a
vietii crescute a grupului tinta. Toate materialele elaborate în
scopul asigurării vizibilității proiectului vor
conține mesaje scurte care promovează dezvoltarea
durabilă și în cadrul conferinței finale se
va organiza un scurt modul de informare cu privire la tematica
dezvoltării durabile.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice:

Prin
activitățile proiectului se va conștientiza grupul
țintă cu scopul de a creşte calitatea vieţii
locuitorilor, unul dintre aspectele avute în vedere în
mod permanent este acela de reducere a acţiunilor generatoare
de emisii de gaze cu efect de sera: se vor minimiza demersurile de
printare în favoarea utilizarii suporturilor electronice pe
cât posibil, în cadrul sesiuni de informare se vor
face menșiuni asupra beneficiilor utilizarii eficiente a
resurselor, a efectelor negative pe care numeroase acţiuni
domestice le au asupra mediului înconjurator, asupra
importanţei iniţierii unor demersuri de asigurare a
zonelor de infrastructura verde care contribuie direct la
sechestrarea carbonului toate acestea reclamând efort
minimal, dar constant, din partea populaţiei şi generând
în schimb o creştere a calitaţii vieţii.

Reziliență la dezastre:

Proiectul
va promova un comportament responsabil fata de mediu, fata de
biodiversitate, de utilizarea apei si evitarea desertificarii
solului, corelat cu instruire si informare referitoare la
comportamentul in caz de dezastre. Astfel membrii grupului tinta
vor fi incurajati sa dezvolte infrastructura verde la nivelul
propriei gospodarii si la nivelul localitatii prin plantarea de
pomi, de iarba si flori, care vor contribui la retinerea apei in
sol si reducerea riscului de seceta prelungita.

ARTICOLUL 5 – 18.Indicatori prestabiliți

Indicatori de program din POCA aferențiobiectivului specific 2.1.

Indicatoriide rezultat în cadrul obiectivului specific 2.1 din POCA:

Bifare

,,

Cod
indicator

Denumire
indicator de rezultat

5S19

Autorități
și instituții publice locale în care s-au
implementat sisteme unitare de management al calității
și al performanței dezvoltate prin program conform
Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea
implementării managementului calității

5S23

Personal
din administrația publică locală care a fost
certificat la încetarea

calității
de participant la formare legată de OS 2.1

Indicatorii de realizare
în cadrul obiectivului specific 2.1 din POCA:

Bifare

,,

Cod
indicator

Denumire
indicator de realizare

5S58

Autorități
și instituții publice locale sprijinite pentru
introducerea sistemelor unitare de management al calității
și al performanței conform Planului de acțiune
pentru prioritizarea și etapizarea implementării
managementului calității

5S62

Participanți
la activități de formare legate de OS 2.1

Indicatori
prestabiliți de realizare

Nr.
crt.

Denumire
indicator

Unitate
măsură

Anul
de referință

Total

Femei*

Bărbați*

Regiuni
dezvoltate

Regiuni
mai puțin dezvoltate

1

Autorități
și instituții publice locale sprijinite pentru
introducerea sistemelor unitare de management al calității
și al performanței conform Planului de acțiune
pentru prioritizarea și etapizarea implementării
managementului calității

Nr.

2017

1

2

Participanți
la activități de formare legate de OS 2.1

Nr.

2017

120

n.a

n.a

ARTICOLUL 6 – 21.Resurse umane implicate

Nr.
crt.

Rol

Nume
persoană

Codul
ocupației

Atribuții

Fișă
post

CV

Manager
proiect 

Munteanu
Monica

 242101
manager proiect

Coordonează
în mod eficient toate activitățile proiectului în
vederea atingerii obiectivelor. Supervizează echipa de
management și echipa de implementare. Asigură pregătire
și organizarea planurilor de activitate în cadrul
proiectului; Propune și dezvoltă un set de proceduri
după care se va derula proiectul;
Stabileste
modul de comunicare si raportare, a membrilor compartimentului si
a consultantilor externi în vederea bunei desfasurari a
proiectului
;
Este responsabil cu implementarea activităţilor şi
atingerea rezultatelor planificate; Monitorizează în
timp progresul atins față de obiectivele propuse și
redactează rapoartele către finanțatori, parteneri
și beneficiari cu respectarea termenelor prezvăzute în
contract; Realizează planuri detaliate de lucru (grafic de
execuție) și monitorizează respectarea acestuia;
Asigură executarea la timp a tuturor activităților;
Coordonează echipa proiectului și asigură
executarea derularea tuturor activităților în
parametru stabiliți: timp, cerinţe, cost, nivel de
calitate, etc;
Coordoneaza
pregatirea documentatiilor de lucru necesare atribuirii
contractelor de achizitii pentru bunuri si servicii;

Asigură şi facilitează o comunicare adecvată,
discuţii şi feedback în relaţia cu
autoritatile şi cu partenerii; Dezvoltă și
implementează planul de management al riscului;
Realizează
orice altă sarcină, menită să ducă la
atingerea obiectivelor proiectului.

2

Responsabil
financiar

Leonte
Luminița

263102
Consilier/expert/inspector/refereferent/economist în
economie generala

Responsabil
de managementul financiar al proiectului; Elaborează și
detaliaza bugetul proiectului; Realizeaza activitatile necesare
raportarii financiare catre finantatori si parteneri;
Realizeaza
platile catre furnizorii de servicii si produse; Realizeaza
documentele financiare aferente implementarii proiectului;
Arhiveaza si mentine arhiva documentelor financiare si contabile
ale proiectului; Realizeaza cererile de plata si rambursare ale
proiectului; Realizeaza, urmareste si verifica fluxul financiar al
proiectului; Participa la elaborarea si realizarea procedurilor
legate de achizitiile publice;
Realizează
orice altă sarcină, în limita competențelor
aferente postului, menită să ducă la atingerea
obiectivelor proiectului.

3

Responsabil
achiziții publice

Moise
Cristina

214946
Expert achiziții publice

Intocmeste
si verifica planul de achizitii al proiectului; Intocmeste
documentatia necesara desfasurarii procedurilor de achizitie in
conformitate cu prevederile legale si cu Cererea de finantare;
Intocmeste documentatia de atribuire a contractelor, respectand
legislatia in vigoare; Organizeaza procedurilr de achizitie
publica, inclusiv raspunsurile la solicitarile de clarificari ale
operatorilor economici; Participa in comisiile de receptie a
serviciilor si produselor achizitionate in cadrul proiectului;
Intocmeste contractele de achizitie incheiate in cadrul
proiectului; Monitorizeaza derularea contractelor de achizitii;
Realizează
orice altă sarcină, în limita competențelor
aferente postului, menită să ducă la atingerea
obiectivelor proiectului.

4

Consilier
juridic

Peter
Rodica

261103
Consilier Juridic

Oferă
consultanță și îndrumare în problemele
legale și juridice privind implementarea și derularea
proiectului:
Avizeaza
contractele incheiate ca urmare a derularii achiziţiilor pe
proiect;

Avizeaza/intocmeste
adresele/ notificarile transmise la autoritatea contractantă;
Întocmire decizii referitoare la implementarea proiectului;
Întocmeste contractele angajaţilor din proiect;
Analizează toate documentele furnizate în cadrul
proiectului şi oferă consultanţă juridică
cu privire la subiectele expuse; Actualizează permanent
informaţiile referitoare la noile modificări din
legislaţie relevante pentru implementarea proiectului;
Soluţionează problemele apărute în
activitatea proiectului din punct de vedere legal;
Realizează
orice altă sarcină, în limita competențelor
aferente postului, menită să ducă la
atingerea
obiectivelor proiectului;

5

Responsabil
comunicare

Drăgoi
Ovidiu

243201
specialist în relații publice

Coordoneaza
activitatea de informare si publicitate realizata in cadrul
proiectului; Elaboreaza planul de comunicare a proiectului,
inclusiv planul de monitorizare a activitatii de promovare;
Colaboreaza in vederea conceperii marerialelor de informare si
publicitate, a materialelor necesare pentru site-ul creat in
cadrul proiectului; Redacteaza materialele de informare si
promovare necesare in cadrul proiectului (prezentari, invitatii,
comunicate de presa, pliante, etc); Organizeaza conferinta de
prezentarea a rezultatelor proiectului (incheiere proiect);
Organizeaza alte evenimente necesare in vederea asigurarii
vizibilitatii proiectului; Redacteaza si editeaza toate
materialele de informare si promovare a proiectului respectand
Manualului
de Identitate Vizuala POCA 2014 – 2020;
Realizează
orice altă sarcină, în limita competențelor
aferente postului, menită să ducă la
atingerea
obiectivelor proiectului.

6

Asistent
Manager

Capriș
Adrian Cosmin

334303

Asistent
manager

Oferă
sprijin Managerului de proiect în coordonarea planificării
și implementării activităţilor proiectului;
contribuie la atingerea indicatorilor propuși; asistă
Managerul în organizarea şi evaluarea activităţilor
desfăşurate;
Asigura
raportarile de proiect și
sintetizeazã
rapoartele privind derularea activitãţilor
proiectului
;
Este implicat în urmărirea obţinerii indicatorilor
în conformitate cu contractul și cererea de finanțare;
Contribuie
la dezvoltarea setului de proceduri după care va fi dezvoltat
proiectul;

Întocmeşte, împreuna cu managerul de proiect,
planuri detaliate de lucru şi monitorizează respectarea
implementării acestora
;
Urmăreşte desfăşurarea proiectului,
monitorizează activităţile echipei proiectulu;
Este
responsabil de identificarea şi menţinerea grupului
ţinta in activitatile proiectului;

Organizează
colectarea, distribuirea, arhivarea informaţiei, organizarea
întâlnirilor de proiect, elaborarea minutelor de
proiect;Realizează orice altă sarcină, în
limita competenţelor aferente postului, menită să
ducă la atingerea obiectivelor proiectului;

ARTICOLUL 7 – 23.Activități previzionate

(Activitățile
ce urmează a fi derulate se vor defini astfel încât
să conducă direct la obținerea rezultatelor de proiect
stabilite în cadrul secțiunii
Rezultate
așteptate
.
Activitățile se vor formula pornind de la tipurile de
acțiuni POCA sau, acolo unde transpunerea acestora în
activități nu este posibilă, alte activități
care să conducă la obținerea rezultatelor de proiect.

În
acest sens, activitățile se vor formula după cum
urmează
(exemplu):

 • Realizarea
  unui studiu privind implementarea CAF în instituții
  publice similare din alte state membre;

 • Elaborarea
  documentației necesare pentru implementarea CAF;

 • Selectarea
  și instruirea personalului din cadrul instituției ce vor
  fi membri evaluatori CAF;

 • Realizarea
  planului de acțiuni de îmbunătățire a
  instituției;

 • Realizarea
  și implementarea sistemului de monitorizare a planului de
  acțiuni de îmbunătățire a instituției.

Rezultate
previzionate

Titlu
activitate/ subactivitate

Descrierea
subactivității

Parteneri
implicați ai subactivității

n.a

Activitatea
1 Managementul proiectului

Subactivitatea
1.1 Organizarea echipei de management și de implementare a
proiectului

Activitatea
de management se va desfasura pe toata perioada de implementare,
fiind o activitate continua. In prima luna de implementare se va
constitui echipa de implementare a proiectului se vor elabora
fisele de post si se vor nominaliza expertii pe post in
conformitate cu fisele de post. Echioa de management va fi
compusa din urmatoarele pozitii: manager de proiect, responsabil
financiar, responsabil achizitii publice, consilier juridic,
asistent manager proiect si responsabil comunicare.

Membrii
echipei vor avea roluri și sarcini/atribuții concrete,
alocate în vederea implementării proiectului, conform
mențiunilor din Ghidul beneficiarului POCA și Ghidul
solicitantului aplicabile prezentei cereri de finanțare.

Dupa
stabilirea sarcinilor echipei de management vor fi stabilite
termenele și rezultatele care trebuie atinse in vederea
realizarii obiectivelor si indeplinirea indicatorilor asumati.

Rezultate:


fise de post echipa de management, procedura de lucru echipa de
management

Lider

Subactivitatea
1.2 Planificarea periodică a implementării proiectului,
monitorizarea și evaluarea (L1 – L16)

Va
fi realizat un plan de implementarea a proiectului care va
contine obiective/activitati/rezultate/resurse alocate (umane,
material, financiare)/ termene; vor fi elaborate proceduri de
lucru pentru implementarea proiectului, grafic Gantt de
implementare, plan de management al riscurilor. Derularea
activitatilor, gradul de atingerea a obiectivelor proiectului,
respectarea termenelor stabilitate si utilizarea resurselor vor
fi monitorizate in permanenta. Membrii echipei se vor intruni in
sedinte lunare de monitorizare a evolutiei tehnico-financiare a
proiectului. De asemenea, vor fi organizate sedinte si ori de
cate ori situatia o impune. In urma sedintelor vor fi realizate
procese verbale/ minute privind desfasurarea lor. Expertii si
echipa de management vor realoza raporte de activitate care vor
detalia stadiul de implementarea a proiectului si indeplinirea
sarcinilor proprii. Se vor realize rapoarte periodice de
monitorizare a activitatilor. Procesul de monitorizare a
implementarii proiectului va avea drept baza Ghidul
beneficiarului POCA 2014-2020. Pe parcursul implementarii,
monitorizarii si evaluarii proiectului, echipa de implementare va
asigura respectarea principiilor orizontale: Egalitatea de sanse
si prevenirea discriminarii de gen, pe criteria de origine
rasiala sau etnica, religie sau credință, vârsta
sau orientare sexuală, dezvoltare durabilă, utilizarea
eficientă a resurselor și protecția mediului
înconjurător. Astfel, e
chipa
de management va monitoriza și va raporta acțiunile
specifice întreprinse pentru promovarea principiilor
orizontale după cum urmează: asigurarea reprezentării
in grupul tinta a echilibrului de gen si a grupurilor
vulnerabile; acțiuni transversale privind egalitatea de
șanse; Respectarea egalitatii de gen va fi reflectată
încă din componența echipei de management a
proiectului și se va asigura un echilibru in ceea ce
priveste reprezentarea din punct de vedere al genului, promovand
in mod concret accesul femeii in activitati de conducere,
asumarea de responsabilitati complexe ce decurg din preluarea
acestui rol si remunerarea lor in acord cu volumul de munca. In
cea ce priveste procedurile administrative de management, acestea
vor fi axate pe utilizarea sistemelor electronice/IT, evitarea
imprimarii documentelor pe hartie sau, atunci cand este necesar,
tiparirea documentelor pe hartie reciclabila si tiparirea
fata/verso.

Rezultate:

 • 1
  plan de implementare a proiectului actualizat în mod
  constant

 • 1
  plan de management al riscurilor actualizat în mod
  constant

 • 1
  grafic Gantt

 • 1
  set de proceduri de lucru care să asigure un management
  eficient și eficace

 • Rapoarte
  tehnico-financiare depuse către autoritatea contractantă

Lider

Subactivitatea
1.3 Auditarea proiectului

Activitatea
de auditare a proiectului se va realiza in concordanta cu
standardelor
de audit în vigoare și a Instrucțiunii AM POCA
aferente, de către un auditor independent. În cadrul
proiectului se vor efectua un audit intermediar și unul
final.

Rezultate:

 • 1
  audit intermediar

 • 1
  audit final

Lider

Subactivitatea
1.4 Achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare
implementării proiectului(L1 – L16)

Achizitiile
de bunuri si servicii necesare implementarii proiectului vor fi
realizate de Beneficiar, in conformitate cu prevederile
legislatiei nationale și comunitare privind achizitiile
publice. Va fi elaborat un plan de achizitii pe baza
necesitatilor proiectului, respectand principiile transparentei
si egalitatii de sanse,asigurand un context procedural si legal
propice atingerii indicatorilor stabiliti. Caietele de sarcini
pentru furnizorii ce urmeaza a fi contractati vor fi realizate cu
respectarea legislatiei in vigoare si a principiilor egalitatii
de sanse si a dezvoltarii durabile. Contractele de furnizare vor
din monitorizate pe tot parcursul implementaririi proiectului.

Rezultate:

 • 1
  plan de achizitii realizat si implementat

 • Proceduri
  de achizitii publice elaborate si lansate

 • Contracte
  de furnizare incheiate si monitorizate pe tot parcursul
  implementarii proiectului

Rezultat
program 2

Rezultat
proiect 1


CAF
implementat la nivelul instituției.

Activitatea
2 Introducerea CAF ca instrument de management al calității
și performaței

Lider

Subactivitatea
2.1 Realizarea analizei organizaționale și evaluarea
sistemului de control la nivelul autorității locale si
elaborarea documentatiei necesare pentru implementare (Luna 3 –
Luna 6)

Subactivitatea
2.1 presupune realizarea tuturor activitatilor in vederea
pregatirii implementării instrumentului cadrul de
auto-evaluare a modului de functionare a institutiilor
administratiei publice (Common Assessment Framework – CAF),
instrument etapizat care identifica trasaturile specifice ale
unei organizatii din sectorul public in vederea elaborarii unui
plan de imbunatatire a activitatii institutionale.

Realizarea
activității
2.Introducerea
CAF ca instrument de management al calitatii si performantei
și
a subactivitatilor 2.1, 2.2 si 2.3 va fi efectuata prin achizitia
serviciilor de consultanta si expertiza privind introducerea CAF
la nivelul primăriei Vulcan.

Procesul
de introducere a CAF va fi realizat in mai multe etape de către
subcontractantul selectat si personalul desemnat din Primarie.

Intr-o
prima etapa se va realiza
o
analiza organizationala si o evaluare a sistemului de control
existent in prezent la nivelul primariei Vulcan din persectiva
criteriilor ce stau la baza CAF. In continuare va fi realizata
procedura privind derularea auto-evaluarii, precum si metodologia
de evaluare a persoanelor ce realizeaza auto-evaluarea.

Subactivitatea
2.1 contribuie la îndeplinirea Obiectivului general al
proiectului (OG), a Obiectivului specific 1 (OS 1), la obținerea
rezultatului POCA R2, a indicatorului de realizare 5S58 și a
indicatorului de rezultat 5S19.

Rezultate:

 • 1
  analiza organizationala si o evaluare a sistemului de control de
  la nivelul UAT Vulcan;

 • 1
  set de documente și proceduri privind derularea
  auto-evaluării;

 • 1
  metodologie de evaluare a tuturor membrilor grupului de
  evaluatori;

 • Set
  de documente elaborate, necesare în procesul de
  auto-evaluare.

Lider

Subactivitatea
2.2 Selectarea și instruirea personalului din cadrul
primăriei care vor fi evaluatori CAF (Luna 3 – Luna 6)

In
cadrul acestei subactivitati va si numit un responsabil CAF din
cadrul angajatilor primariei, se va stabili numarul persoanelor
si compartimentelor ce vor fi implicate. Totodata se va stabili
data initierii autoevaluarii si se va prezenta conceptul
acesteia.
Pentru
o auto-evaluare eficientă componența grupul
auto-evaluatore trebuie să reprezinte o varietate de puncte
de vedere din diferite departamente/servicii ale primăriei
și să fie în număr restrâns
(specialișii recomandă evitarea un număr mai mare
de 10 persoane). Coordonatorul extern va realiza prezentarea
instrumentului de auto-evaluare si criteriile utilizate in
auto-evaluare. Subactivitatea se va derula în cadrul UAT
Municipiul Vulcan, în săli puse la dispoziție de
aceasta. Personalul responsabil cu auto-evaluarea va beneficia in
permanenta de expertiza subcontractantului in realizarea
procesului de auto-evaluare

Subactivitatea
2.2 contribuie la îndeplinirea Obiectivului general al
proiectului (OG), a Obiectivului specific 1 (OS 1), la obținerea
rezultatului POCA R2, a indicatorului de realizare 5S58 și a
indicatorului de rezultat 5S19.

Rezultate:

 • Un
  grup de auto-evaluare creat și format din persoane de la
  diferite departamente/servicii cadrul instituției locale

Lider

Subactivitatea
2.3 Derularea procesului de autoevaluare (Luna 3 – Luna 6)

Subactivitatea
2.3 se va derula pe baza documentelor si procedurilor privind
auto-evaluarea create in cadrul subactivitatii 2.1 si va fi
realizata de grupul de auto-evaluare creat in cadrul
subactivitati 2.2. Auto-evaluarea va fi individuala si va tine
cont de experienta evaluatorilor. La finalul procesului de
auto-evaluare, va avea loc ”reuniunea de consens”,
fiind discutate toate aspectele auto-evaluarii,
nepersonalizandu-se argumentele (sursa:
http://www.administratie.ro/articol.php?id=12934&cmd=print).
La finalul procesului se ajunge la un conses, identificandu-se

domeniile deficitare unde trebuie sa se intervina precum si in
propunerea de solutii concrete pentru
imbunatatirea/eficientizarea activitatii in domeniile respective.
Experții pot obtine, astfel, un diagnostic cu privire la
modul real de functionare si de identificare a problemelor si
solutiilor posibile ce duc la imbunatatire. Subactivitatea se va
derula în săli puse la dispoziție de UAT Vulcan.

Subactivitatea
contribuie la îndeplinirea Obiectivului general al
proiectului (OG), a Obiectivului specific 1 (OS 1), la obținerea
rezultatului POCA R2, a indicatorului de realizare 5S58 și a
indicatorului de rezultat 5S19.

Rezultate
anticipate:

 • Un
  auto-evaluare realizata (puncte forte si slabe) și acțiuni
  de imbunatatire identificate la nivelul UAT Municipiul Vulcan

Lider

Subactivitatea
2.4 Elaborarea unor concluzii privind autoevaluarea, dezvoltarea
și implementarea unui plan de îmbunătățiri
(Luna 3 – Luna 6)

În
această subactivitate experții vor
prioritiza
actiunile de imbunatatire identificate, vor intocmi raportul de
implementare CAF și vor inainta raportul echipei de
conducere. Astfel, vor fi identificate o serie de acțiuni
care pot avea un impact semnificativ asupra îmbunătățirii
activității instituției.

Avantajul
acestui instrument este implicarea puternica a angajatilor in
imbunatatirea activitatii institutiei; in acelasi timp prin
implicarea unor angajati din departamente diferite va fi
analizata imaginea de ansamblu a institutiei si a comunitatii pe
care reprezinta aceasta.

În
elaborarea materialelor specifice acestei activitati (proceduri,
recomandari, rapoarte de implementare, alte documente interne ale
instituției) vor fi integrate principii ale egalității
de șanse, prevenirea discriminării, promovarea
dezvoltării durabile.

Subactivitatea
se va derula în cadrul UAT Municipiul Vulcan, în săli
puse la dispoziție de aceasta.

Subactivitatea
2.4 contribuie la îndeplinirea Obiectivului general al
proiectului (OG), a Obiectivului specific 1 (OS 1), la obținerea
rezultatului POCA R2, a indicatorului de realizare 5S58 și a
indicatoului de rezultat 5S19.

Rezultate
anticipate:

 • 1
  plan de acțiuni de îmbunătățire a
  activitatii UAT Vulcan elaborat și implementat

 • CAF
  ca instrument de management al calitatii si performantei
  implementat la nivelul UAT Vulcan

Lider

Rezultat
proiect 2, Rezultat program 2

Activitatea
3

Sprijin pentru implementarea cerințelor ISO 9001 ca
instrument de management al calitatii si performantei

Lider

Subactivitatea
3.1 Realizarea unei diagnoze a instituției (Luna 3 –
Luna 6)

In
vederea realizarii acestei subactivitati se va achizitiona un
serviciu de consultanta si expertiză care, care va realiza o
analiza a managementului existent, a regulamentelor si
strategiilor interne (Regulament de organizare si funcționare,
Regulament de ordine interioara, fise de pist, regulamente de
functionare a serviciilor publice, planuri strategice privind
aparatul de specialitate etc), precum și a conformitatii
acesteia cu cerintele standardului
pentru
proiectarea sistemului de management al calitatii si elaborarea
documentatiei conform cu  standardul de referinta.
.

Subactivitatea
contribuie la îndeplinirea Obiectivului general al
proiectului (OG), a Obiectivului specific 2 (OS 2), la obținerea
rezultatului POCA R2, a indicatorului de realizare 5S58 și a
indicatoului de rezultat 5S19.

Rezultate:

 • O
  diagnoza a autoritatii publice locale realizata;

Lider

Subactivitatea
3.2 Actualizarea procedurilor generale, operaționale și
de sistem (Luna 3 – Luna 6)

Pe
baza informatiilor furnizate in cadrul evaluarii preliminare
realozate in cadrul subactivitatii 3.1 se vor intocmi sau se vor
actualiza (în functie de caz) toate documentele cerute de
standardul de referinta. Documentele enumerate mai jos sunt cu
titlu de exemplificare, deoarece in urma analizei serviciul de
consultanță va specifica în mod clar lista
documentelor:
Organigrama
Instituției, Regulamentul de organizare si functionare,
Regulamentul de ordine interioara, Cod etic, fișe de post,
regulamente de functionare a unor servicii publice (asistenta
sociala, politia locala, transport in comun, evidenta persoanei,
de utilizare a domeniului public etc.); regulamente privind
concesionarea si inchirierea domeniului public;

Planul
strategic al aparatului de specialitate; proceduri operationale
si de sistem; Strategia de comunicare a Instituției
;
Strategia
de control; manual de politici contabile, functii sensibile,
registrul riscurilor
;
Alte
proceduri obligatorii cerute de standardul de referinta
;
Fomulare specifice aferente procedurilor elaborate;

Manualul calitatii pentru ISO 9001.
Odată
finalizate documentele sistemului de management al calitatii,
angajatii vor fi instruiti si instituția va trebui sa
dovedeasca ca sistemul de management al calitatii este
implementat si functioneaza corespunzator.

În materialele specifice elaborate (proceduri, recomandari,
rapoarte de implementare, alte documente interne ale instituției)
vor fi integrate principii ale egalității de șanse,
prevenirea discriminării, promovarea dezvoltării
durabile.

Subactivitatea
contribuie la îndeplinirea Obiectivului general al
proiectului (OG), a Obiectivului specific 2 (OS 2), la obținerea
rezultatului POCA R2, a indicatorului de realizare 5S58 și a
indicatorului de rezultat 5S19.

Rezultate:

 • Un
  set de documente

  cerute de standardul de referinta ISO 9001 aplicabile UAT Vulcan

 • 1
  Manualul
  maanagementului calitatii pentru ISO 9001 la nivelul UAT Vulcan

Lider

Rezultat
proiect 2, Rezultat program 2

Activitatea
4
Derularea
procesului de certificare ISO 9001(Luna 7 – Luna 8)

Dupa
finalizarea procesului de implementare a cerintelor ISO 9001, va
fi identificat un organism de certificarea pentru acest standard.
După obținerea certificarii, mentinerea sa se va afla
in responsabilitatea personalului selectat pentru mentinerea sa.
In acest context,
 pentru
asigurarea
și organizarea resurselor umane instituționale necesare
implementării sustenabile a managementului calității
și conform mențiunilor din Planul de acțiuni,
UAT
Municipiul Vulcan

va
aloca
personal
cu atribuții înscrise în fișa postului
privind implementarea managementului calității (fără
modificarea structurii organizatorice).

Activitatea
4 contribuie la îndeplinirea Obiectivului general al
proiectului (OG), a Obiectivului specific 2 (OS 2), la obținerea
rezultatului POCA R2, a indicatorului de realizare 5S58 și a
indicatorului de rezultat 5S19.

Rezultate:

 • personal
  cu atribuții înscrise în fișa postului
  privind implementarea managementului calității
  desemnat;

 • Un
  sistem de management al performanței și calității
  – ISO 9001, corelat cu Planul de acțiuni pentru
  implementarea etapizata a managementului calitati în
  administrația publică locală, implementat și
  certificat la nivelul UAT Vulcan;

 • O
  autoritate publică locală în care s-a
  implementat sistemul de management al calității și
  al performanței – ISO 9001, dezvoltat conform
  Planul
  de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului
  calității in administratia public locala;

Lider

Activitatea
5 Dezvoltarea cunoștiințelor și abilităților
unui număr de 120 persoane din cadrul Primăriei Vulcan
și certificarea competențelor

Lider

Subactivitatea
5.1 Selectarea grupului țintă (Luna 4 – Luna 14)

In
cadrul subactivitatii 5.1 va fi elaborata o metodologie de
selectie a partipantilor la activitatile de formare pe baza unor
criterii
specifice care vor respecta principiile egalitatii de sanse si
gen: interesul manifestat fata de activitatile proiectului,
studiile necesare pentru a urma cursul specific, disponibilitatea
de a participa la un curs etc. Pe baza metodologiei vor fi
selectate
120 de persoane din randul grupului tinta (personal din diferite
servicii din Primaria Vulcan, functionari public, alesi locali).
Participarea grupului tinta la activitatile de formare va fi
atent monitorizata pe baza form
ularului
individual aferent participanților la acțiunile de
instruire realizate prin POCA, conform anexei nr.15 din Ghidul
Beneficiarului POCA, versiunea decembrie 2016. Se vor completa și
transmite către AM informații detaliate despre fiecare
participant la activitățile de formare.

Subactivitatea
5.1 contribuie la îndeplinirea Obiectivului general al
proiectului (OG), a Obiectivului specific 3 (OS 3), la obținerea
rezultatului POCA R5, a indicatorului de realizare 5S23 și a
indicatorului de rezultat 5S62.

Rezultate:

 • 1
  metodologie de recrutare a grupului tinta elaborata si utilizata

 • 120
  persoane selectate

 • 120
  Formulare individuale aferent participanților la
  activitatile de formare completate

 • 120
  dosare de grup țintă

Lider

Subactivitatea
5.2 Pregătirea procesului de formare (elaborarea
materialelor necesare formării, stabilirea calendarului de
formare) (luna 6 – Luna 9)

In
vederea realizării subactivitati 5.2 se vor achizitiona
servicii de formare. Subcontractantul selectat pentru realizarea
acestei activitati va fi responsabil cu analiza de nevoi la
nivelul grupului tinta (nivelul actual al cunostiintelor si
aptitudinilor) și elaborarea materielelor necesare formarii
(documente de curs, prezentari powerpoint, materiale studii de
caz, etc). Pe baza rezultatelor analizei de nevoi va fi stabilita
tematica de curs pentru fiecare persoana din grupul tinta in
functie de departamentul din care face parte in vederea
utilizarii unui management al calitatii. In cadrul activitatii de
formare vor fi elaborate cursuri care vor include urmatoarele
tematici: Planificare strategica, planificare bugetara, control
managerial intern, politici publice locale, fundamentare,
elaborare, implementare, monitorizare si evaluare a deciziilor la
nivelul administratiei publice locale.
In
elaborarea materialelor de formare se vor face referiri la
dezvoltarea durabila, protejarea mediului inconjurator, schimbări
climatice si la utilizarea eficienta a resurselor existente; și
despre e
galitatea
de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen, a
egalității de șanse pentru toți, fără
discriminare în funcție de gen, rasă, origine
etnică, religie, handicap, vârstă, orientare
sexuală, toate acestea vor fi insotite de exemple practice
cu scopul de a constientiza persoanele despre importanța
acestora.

Subactivitatea
contribuie la îndeplinirea Obiectivului general al
proiectului (OG), a Obiectivului specific 3 (OS 3), la obținerea
rezultatului POCA R5, a indicatorului de realizare 5S23 și a
indicatorului de rezultat 5S62.

Rezultate:

 • 1
  analiza a nevoilor de formare in domeniul managementului
  calitatii la nivelul UAT Vulcan

 • 1
  set de materiale de formare in domeniul managementului calitatii

Lider

Subactivitatea
5.3 Desfășurarea sesiunilor de formare pentru
personalul din cadrul Primăriei Vulcan (Luna 8 – Luna
14)

Vor
fi organizate cursuri de formare pentru grupe de circa 20
cursanti pe grupa. Pentru fiecare tematica, cursurile se vor
desfășura pe o perioadă de 5 zile. Cursurile se
vor desfășura in cadrul UAT Municipiul Vulcan,
în
săli puse la dispoziție de aceasta.

Pentru
a se asigura dezbaterea pe idei si a facilita transmiterea de
informatii peer-to-peer, grupele vor conține atât
persoane cu funcții de conducere, cât și persoane
cu funcții de execuție. Procesul de formare va fi
facilitate de folosirea unor tehnici si metode inovative –
lucrul in echipa, discuțiile facilitate, studiu de caz,
analiza si sinteza de informatii etc, ce vor facilita o
participare activă a grupului tinta in procesul de formare.
In cadrul fiecarei deschideri de curs formatorii vor face o
scurta prezentare a principiului egalitatii de sanse, promovarea
egalitatii de sanse intre femei si barbati si la principiile
dezvoltarii durabile.

La
finalul cursurilor de formare, participantii vor fi supusi la un
proces de evaluare a cunoștiintelor dobândite, fiind
certicati.

Pe
parcursul desfasurarii activitatii de formare, experții
contractati vor monitoriza activitatile desfasurate și vor
elabora un raport de evaluare a rezultatelor obtinute.

Subactivitatea
contribuie la îndeplinirea Obiectivului general al
proiectului (OG), a Obiectivului specific 3 (OS 3), la obținerea
rezultatului POCA R5, a indicatorului de realizare 5S23 și a
indicatorului de rezultat 5S62.

Rezultate
:

 • 120
  de persoane
  participante
  la activități de formare legate de OS 2.1, conform
  Ghidului Solicitantului

 • 120
  de persoane participante la activități de formare și
  care au
  obținut
  o certificare a competențelor/cunoștințelor
  dobândite

 • 1
  raport de evaluare privind desfășurarea activitatilor
  de formare

Lider

Activitatea
6 Comunicare și informare

Lider

Subactivitatea
6.1 Elaborarea și implementarea planului de comunicare a
proiectului (inclusiv a măsurilor de monitorizare a
activităților de comunicare) (L1 – L16)

Activitatea
de comunicare si informare se va derula pe toata perioada de
implementare a proiectului sub coordonarea responsabilului de
comunicare. Responsabilul de comunicare va elabora planul de
comunicare ce va contine toate masurile de informare și
publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate
prin contractul/ordinul de finanţare și cu respectarea
regulilor și orientărilor în ceea ce privește
vizibilitatea proiectului, conform Manualului de identitate
vizuală pentru Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020 precum și în Manualul de
Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014 –
2020 în România. Planul de comunicare a proiectul va
conține canalele de comunicare utilizate pentru promovarea
proiectului, mijloacele de comunicare și diseminare a
informatiilor despre proiect. In acelasi timp, planul de
promovare a proiectului va contine informatii privind modalitatea
de monitorizare a implementarii activitatilor de promovare. Pe
baza indicatorilor de promovare stabiliti, la finalul proiectului
responsabilul de comunicare va realiza raportul de monitorizare a
proiectului.

Planul
de comunicare al proiectului va include măsuri privind
eglitatea de șanse și dezvoltarea durabilă care să
asigure accesul tuturor potențialilor beneficiari ai POCA la
informațiile privind programul și oportunitățile
și condițiile de finanțare oferite de acesta. In
toate materiale realizate pe parcursul proiectului se va utiliza

identitatea vizuală a POCA cu elementele grafice specifice
(sigla și sloganul POCA, logo-ul Uniunii Europene, logo-ului
Guvernului României, logo-ul Instrumentelor Structurale).

Toate
materialele de informare si diseminare realizate pe parcursul
proiectului vor contine
sintagma
„Competența face diferența! Proiect selectat în
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă
cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul
Social European.”

Rezultate
:


 • Un
  Plan de comunicare al proiectului elaborat si implement

 • Un
  raport de monitorizare activitate de informare și
  comunicare

Lider

Subactivitatea
6.2 Realizarea materialelor de promovare și diseminare a
rezultatelor proiectului (L1 – L16)

In
conformitate cu Planul de promovare si comunicare a proiectului,
responsabilul de comunicare va realiza urmatoarele actiuni de
promovare:

 • 1
  banner care contine informatii despre proiect (inclusiv
  finantatorul), utilizat in spatiul unde se desfasoara
  activitatile proiectului;

 • 2
  roll-up-uri de promovare, care vor fi utilizate in spațiile
  de desfășurare a proiectului, in principal in timpul
  organizarii cursurilor de formare;

 • 300
  pliante de informare despre rezultatele proiectului și
  importanța implementării sistemelor de management al
  calitatii la nivelul administrație publice;

 • 4
  sesiuni de prezentare a proiectului si de informare a
  angajatilor cu privire la activitatile desfasurate in cadrul
  proiectului si cu privire la implementarea sistemelor de
  management al calitatii la nivelul administratiei publice;

 • 10
  afișe A3 cu informații despre proiect,
  inclusiv
  despre contribuția financiară din partea
  Uniunii, diseminate în spații accesibile publicului

Toate
materialele elaborate în scopul asigurării
vizibilității proiectului vor conține mesaje care
promovează dezvoltarea durabilă
(
cu o secțiune cu privire la importanța protecției
mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu
și tema schimbărilor climatice)

și egalitatea de șanse (cu o
secțiune
de promovare a egalității de șanse între
femei și bărbați, a egalității de șanse
pentru toți, fără discriminare în funcție
de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap,
vârstă, orientare sexuală).

Toate
materialele de informare si promovare create in cadrul
proiectului vor fi publicate in mediul online si vor fi
vor
fi transmise AM POCA pe adresa de e-mail, în
amdca@poca.ro vederea publicării lor pe site-ul autorității
de management, în secțiune dedicată a
rezultatelor proiectelor cofinanțate din FSE.

Rezultate:

 • 1
  banner, 2 roll-up-uri, 10 afișe A3, 300 pliante de
  informare, 4 sesiuni de informare;

 • Creșterea
  gradului de conștientizare la nivelul angajatilor
  Solicitantului cu privire la activitatile proiectului si la
  importanța
  implementării sistemelor de management al calitatii la
  nivelul administrație publice;

Lider

Subactivitatea
6.3 Promovarea proiectului în mass media și în
mediul online (L1 – L16)

Responsabilul
de comunicare a proiectului va asigura implementarea masurilor
pentru promovarea proiectului in mass media si in mediul online.
Toate comunicarile transmise vor contine informatii despre
finantarea
obtinuta
din Instrumentele Structurale cu menţionarea Programului
Operaţional Capacitate Administrativă.

 • Realizarea
  unui site dedicat proiectului care va contine informatii cu
  privire la scop, obiective specifice, rezultate, data de
  începere, perioada de implementare, valoarea totalăM
  In acelasi timp site-ul va fi actualizat cu informatii privind
  desfasurarea proiectului;

 • Realizarea
  unei sectiuni dedicate proiectului pe sit-ul solicitantului;

 • Promovarea
  proiectului prin social media: crearea unei pagini de Facebook,
  Google+, Youtube (incarcare filmulete prezentari si conferinte
  proiect); grupuri facebook, bloguri, site-uri unde se pot
  publica anunțuri în mod gratuit;

 • Realizarea
  a 4 Comunicate de presa – La începutul și finalizarea
  proiectului finanțat prin POCA. Comunicatele de presa
  vor fi publicate de minim doua organizatii media locale si de
  minim 2 organizatii media nationale, fiind create machete
  diferite in functie de grupul tinta.

 • Preluarea
  comunicatului de presa vor fi preluate in mod gratuit de alte
  organizatii de presă;

Rezultatate:

 • 2
  comunicate de presă (la inceperea si finalizarea
  proiectului) diseminate in media nationala

 • 2
  comunicate de presă (la inceperea si finalizarea
  proiectului) diseminate in media locala

 • 1
  site de prezentarea a proiectului creat

 • 1
  prezentare a proiectului realizat pe site-ul solicitantului

 • Activitati
  de social media de promovare a proiectului realizate

 • Conștientizarea
  și informarea angajaților și a publicului larg
  despre oportunitățile oferite de proiect

Lider

Subactivitatea
6.4 Organizarea unei conferinte de inceput a proiectului si a
unei conferințe de prezentare a rezultatelor proiectului la
finalul implementării (L1-L2) (L15 – L16)

In
lunile 1-2 de implementare a proiectului se va pregati si
organiza o conferinta de inceput a proiectului, in care va fi
prezentata importanta managementului calitatii in administratia
publica locala, obiectivele proiectului, rezultatele asteptate si
activitatile care se vor desfasura pe parcursul implementarii
proiectului.

In
lunile 15-16 de implementare a proiectului se va pregăti și
organiza o conferinta de presă pentru prezentarea
rezultatelor atinse prin activitatile realizate in cadrul
proiectului. Conferinta de presa va include prezentarea
rezultatelor, beneficiile aduse de proiect la nivelul autoritatii
locale, precum si o scurta sesiune de informare cu privire la
promovarea egalitatii de sanse și a dezvoltării
durabile.

În
cadrul subactivitatatii 6.4 vor fi achizitionate servicii privind
organizarea conferintei, inclusiv asigurarea salii de conferinta,
transmiterii invitatiilor si realizarea materialelor de
informare.

Rezultate:

 • O
  conferinta de inceput a proiectului organizata

 • O
  conferinta de prezentare a rezultatelor proiectelor organizata

Lider

Durata proiectului: 16 luni

Graficul de implementare(GANTT)

Graficul de implementare trebuie elaborat după următorul format:

Activitate/Subactivitate

 

Demarate
anterior
2

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Activitatea
1 Managementul proiectului

Subactivitatea
1.1 Organizarea echipei de management și de implementare a
proiectului

Subactivitatea
1.2 Planificarea periodică a implementării proiectului,
monitorizarea și evaluarea

Subactivitatea
1.3 Auditarea proiectului

Subactivitatea
1.4 Achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare
implementării proiectului

Activitatea
2 Introducerea CAF ca instrument de management al calității
și performaței

Subactivitatea
2.1 Realizarea analizei organizaționale și evaluarea
sistemului de control la nivelul autorității locale

Subactivitatea
2.2 Selectarea și instruirea personalului din cadrul
primăriei care vor fi evaluatori CAF si elaborarea
documentatiei necesare pentru implementare

Subactivitatea
2.3 Derularea procesului de autoevaluare

Subactivitatea
2.4 Elaborarea unor concluzii privind autoevaluarea, dezvoltarea
și implementarea unui plan de îmbunătățiri

Activitatea
3

Sprijin pentru implementarea cerințelor ISO 9001 ca
instrument de management al calitatii si performantei

Subactivitatea
3.1 Realizarea unei diagnoze a instituției

Subactivitatea
3.2 Actualizarea procedurilor generale, operaționale și
de sistem

Activitatea
4
Derularea
procesului de certificare ISO 9001

Activitatea
5 Dezvoltarea cunoștiințelor și abilităților
unui număr de 120 persoane din cadrul Primăriei Vulcan
și certificarea competențelor

Subactivitatea
5.1 Selectarea grupului țintă

Subactivitatea
5.2 Pregătirea procesului de formare (elaborarea
materialelor necesare formării, stabilirea calendarului de
formare)

Subactivitatea
5.3 Desfășurarea sesiunilor de formare pentru
personalul din cadrul Primăriei Vulcan

Activitatea
6 Comunicare și informare

Subactivitatea
6.1 Elaborarea și implementarea planului de comunicare a
proiectului (inclusiv a măsurilor de monitorizare a
activităților de promovare)

Subactivitatea
6.2 Realizarea materialelor de promovare și diseminare a
rezultatelor proiectului

Subactivitatea
6.3 Promovarea proiectului în mass media și în
mediul online

Subactivitatea
6.4 Organizarea unei conferințe de prezentare a rezultatelor
proiectului la finalul implementării

1
HG nr. 650/2016 pentru aprobarea Strategiei privind formarea
profesională pentru administraţia publică 2016-2020,
pg. 16

2
Pentru activitățile/subactivitățile demarate
anterior depunerii cererii de finanțare se va bifa în
această coloană.

3
Luna de implementare a proiectului (luna
1, luna 2, …luna x). 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 "Competența face diferența"
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României